Regulaminy

REGULAMIN korzystania ze Stacji Narciarskiej “Szwajcaria Bałtowska”

§ 1

Postanowienia ogólne

Podmiotem zarządzającym zorganizowanym terenem narciarskim – Stacja Narciarska Szwajcaria Bałtowska w Bałtowie jest Stowarzyszenie Delta oraz Spółka DLF Invest.

§ 2

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

ustawie – rozumie się przez to Ustawę z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241).

regulaminie FIS – dokumencie opracowanym przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS – Fédération Internationale de Ski) określającym zasady bezpieczeństwa jazdy na nartach i desce snowboardowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

karnecie – uważa się przez to ważną kartę magnetyczną uprawniającą jej posiadacza do korzystania ze zorganizowanego terenu narciarskiego.

osobie uprawiającej narciarstwo lub snowboarding –  osobę poruszającą się po śniegu na nartach lub desce snowboardowej  na zorganizowanym terenie narciarskim.

osobie trzeciej – osobę korzystającą ze zorganizowanego terenu narciarskiego w celu niezwiązanym z jazdą na nartach lub snowboardzie.

narciarskiej trasie zjazdowej – rozumie się przez to tereny przeznaczone do uprawiania narciarstwa i snowboardingu, zapewniające istnienie wolnej przestrzeni do zjazdu, odpowiedniej do stopnia trudności narciarskiej trasy zjazdowej i  zdolności przewozowej urządzeń transportu linowego przeznaczonych do transportu osób, przy których się znajdują.

pólkach ćwiczebnych – rozumie się przez to tereny przeznaczone w szczególności do nauczania narciarstwa lub snowboardingu.

zorganizowanym terenie narciarskim – rozumie się przez to ogólnie udostępnione i odpowiednio naśnieżone lub z odpowiednio przygotowanym sztucznym podłożem, oznaczone i  zabezpieczone tereny przeznaczone do uprawiania narciarstwa lub snowboardingu, znajdujące się przy urządzeniach transportu linowego przeznaczonych do transportu osób, a pólka ćwiczebne położone na stoku Szwajcarii Bałtowskiej w Bałtowie.

zarządzającym zorganizowanym terenem narciarskim – rozumie się przez to Stowarzyszenie Delta, ul Sandomierska 4, 27-400 Ostrowiec Św., zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000192184, NIP: 661-19-50-969, Regon: 290986016 oraz DLF Invest, Bałtów 170B  zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000398341, NIP: 6612366557.

mapie poglądowej zorganizowanego terenu narciarskiego – oznaczenie graficzne przebiegu, trudności, długości i sposobu oznaczenia udostępnionych do użytku narciarskich tras zjazdowych, nartostrad oraz miejsca udzielania pierwszej pomocy – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

wypadku – rozumie się przez to nagłe zdarzenie lub zachorowanie, którego następstwem jest naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia osoby przebywającej w górach lub na zorganizowanych terenach narciarskich.

ratownictwie narciarskim – rozumie się przez to organizowanie i udzielanie pomocy przez ratownika narciarskiego osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na zorganizowanych terenach narciarskich.

§ 3

Zasady ogólne korzystania ze zorganizowanego terenu narciarskiego.

1. Warunkiem korzystania ze zorganizowanego terenu narciarskiego jest znajomość i przestrzeganie niniejszego Regulaminu jak również Regulaminu FIS  oraz posiadanie ważnego karnetu.

2. Z karnetu czasowego może korzystać tylko jedna osoba. Zabronione jest przekazywanie karnetu czasowego osobom trzecim.

3. Pracownicy obsługi mają prawo kontroli przestrzegania zasad korzystania z karnetów.

4. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding i osoby trzecie, korzystające ze zorganizowanego terenu narciarskiego zobowiązane są do stosowania się do poleceń wydawanych przez obsługę wyciągów, dyżurujących ratowników narciarskich i funkcjonariuszy policji pełniących służbę na stoku.

5. Korzystanie z wyciągów odbywa się według kolejności zgłoszenia się osoby uprawiającej narciarstwo lub snowboarding lub osoby trzeciej. Poza kolejnością mogą korzystać z wyciągów wyłącznie pracownicy obsługi wyciągów, dyżurujący ratownicy narciarscy i funkcjonariusze policji oraz instruktorzy narciarstwa ze swoimi podopiecznymi podczas trwania lekcji.

6. Za szkody zaistniałe na zorganizowanym terenie narciarskim poza godzinami jego otwarcia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad niniejszego Regulaminu i Regulaminu FIS zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim nie ponosi odpowiedzialności.

7. Osoby przebywające na terenie stacji narciarskiej Szwajcaria Bałtowska wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku w social mediach należących do stacji i podmiotów powiązanych oraz nie będą rościć sobie żadnych praw związanych z publikacją wizerunku.

§ 4

Godziny otwarcia

1. Korzystanie ze zorganizowanego terenu narciarskiego, możliwe jest wyłącznie w godzinach jego otwarcia.

2. Zorganizowany teren narciarski jest czynny codziennie od godz. 9.00 do 21.00, z tym, że zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim mogą ustalić inne godziny otwarcia poszczególnych narciarskich tras zjazdowych, względnie dokonywać zamknięcia tras z przyczyn technicznych. Przerwy techniczne podawane są na bieżąco do wiadomości osób uprawiających narciarstwo lub snowboarding i osób trzecich.

3. W wyznaczonych godzinach, w których czynny jest zorganizowany teren narciarski, zabronione jest poruszanie się po nartostradach, narciarskich trasach zjazdowych, pólkach ćwiczebnych i  parkach narciarskich pojazdami silnikowymi, konno, za pomocą sań, sanek, skibobów, trajek jak również pieszo, a także podchodzenie na nartach z pomocą fok.

§ 5

Zasady korzystania z narciarskich tras zjazdowych

1. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding a także osoby trzecie korzystające ze zorganizowanego terenu narciarskiego obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

a)      zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;

b)      stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim;

c)       zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z mapy poglądowej zorganizowanego terenu narciarskiego;

d)      użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;

e)      bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób;

f)       ułatwienia przejazdu ratownikowi narciarskiemu poruszającemu się ze sprzętem ratowniczym do transportu osób, w szczególności przez niezwłoczne ustąpienie pierwszeństwa przejazdu.

2. Małoletni uprawiający narciarstwo lub snowboarding do ukończenia 16 roku życia, obowiązany jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, pod karą grzywny określoną w ustawie. Pracownik obsługujący zorganizowany teren narciarski ma prawo nie dopuścić do korzystania z wyciągów i tras zjazdowych osób niespełniających tego warunku.

3. Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pod karą grzywny określoną w ustawie. Pracownik obsługujący zorganizowany teren narciarski może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

§ 6

Korzystanie z kolei linowej krzesełkowej

1. Z kolei linowej krzesełkowej mogą korzystać wyłącznie akceptujące regulamin i posiadające ważny bilet wstępu.

2. Dzieci do 120 cm wzrostu mogą korzystać z kolei krzesełkowej tylko pod opieką dorosłych.

3. Wstęp na teren kolei krzesełkowej odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

4. Osoby korzystające z kolei linowej  przechodzą przez bramkę pojedynczo według kolejności.

5. Po wczytaniu karty i otwarciu bramki należy przejść przez bramkę i podejść do kolejnej bramki usytuowanej bezpośrednio przy wyciągu krzesełkowym.

6. Wejście na krzesełka odbywa się dopiero przy zielonym świetle i po otwarciu bramki, względnie, kiedy zezwoli na to pracownik obsługi wyciągu.

7. Po podjechaniu krzesełka, należy usiąść na nim, następnie pomagając sobie ręką ściągnąć uchwyty na narty i zamknąć zabezpieczenie krzesełka.

8. Jednocześnie z jednego krzesełka mogą korzystać maksymalnie 4 osoby.

9. Zabronione jest przewożenie osób poprzez posadowienie ich na kolanach lub trzymanie na rękach.

10. Narty i deski snowboardowe należy ustawić równolegle do kierunku jazdy. Kijki należy trzymać razem, w jednej ręce.

11. Nie wolno wsiadać na krzesełka z plecakiem na plecach ani z bagażami zawieszonymi na szyi lub na ramieniu. Bagaż należy trzymać na kolanach.

12. Zabroniony jest przewóz zwierząt.

13. Narty i deski snowboardowe należy przewozić tylko przypięte na butach. Zabroniony jest przewóz nart lub desek snowboardowych trzymanych w rękach.

14. W czasie jazdy zabrania się: wychylania, kołysania, zmieniania pozycji siedzącej na inną, otwierania zabezpieczenia krzesełka, palenia tytoniu, wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów.

15. Dojeżdżając do górnego peronu wysiadania należy podnieść ręką poręcz (pałąk) krzesełka, począwszy od znaku nakazującego wykonać tą czynność.

16. Z krzesełek należy wysiadać tylko w miejscu do tego wyznaczonym i szybko opuścić górny peron wysiadania.

§ 7

Korzystanie z wyciągu orczykowego

1. Z wyciągu orczykowego mogą korzystać wyłącznie osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding.

2. Wstęp na teren wyciągu orczykowego odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

3. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding przechodzą przez bramkę pojedynczo według kolejności.

4. Po wczytaniu karty i otwarciu bramki należy przejść przez bramkę.

5. Pobranie uchwytów wyciągów orczykowych odbywa się w wyznaczonym miejscu.

6. Do każdego uchwytu może wczepiać się wyłącznie jedna osoba.

7. Podczas wyjazdu w górę wyciągiem orczykowym narty należy prowadzić po śladzie. Zbaczanie ze śladu i wyjeżdżanie poza ślad jest zabronione.

8. W razie upadku w trakcie wyjazdu wyciągiem orczykowym, należy natychmiast wypuścić uchwyt i opuścić tor jazdy wyciągu.

9. W przypadku zatrzymania wyciągu orczykowego, nie należy samowolnie wyczepiać się, lecz czekać na jego ponowne uruchomienie względnie na inne zalecenia pracownika obsługi wyciągu.

10. W czasie jazdy wyciągiem orczykowym zabrania się: wychylania, kołysania, zajmowania pozycji siedzącej, zjeżdżania lub podchodzenia na nartach po torze wyciągu orczykowego, palenia tytoniu, wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów.

11. Zabronione jest wczepianie się do uchwytów wyciągów orczykowych poza dolnym peronem i wyczepianie przed górnym peronem wyciągu.

12. Zabrania się chodzenia po torze wyciągu orczykowego.

13.Zabrania się przewożenia małoletnich na rękach przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.

14. Zabroniony jest przewóz zwierząt.

15. Dojeżdżając do górnego peronu wysiadania należy wyczepić się z orczyka i szybko opuścić peron.

§ 7

Obsługa techniczna

1. Podczas przygotowania zorganizowanych terenów narciarskich lub ich fragmentów maszynami śnieżnymi trasy będą czasowo zamknięte dla ruchu narciarskiego i snowboardowego.

2. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim zastrzega możliwość okresowego zamykana całości lub części narciarskiej trasy zjazdowej w celu organizacji zawodów, treningów, szkoleń itp. Zabrania się wówczas korzystania z niej przez osoby nieuprawnione.

 

§ 8

Działalność gospodarcza i reklamowa

Szkolenia narciarskie, ustawianie na narciarskiej trasie zjazdowej slalomów i wydzielanie pólek ćwiczebnych, umieszczanie reklam, ulotek lub inna działalność gospodarcza na terenie zorganizowanego terenu narciarskiego jest dozwolona wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim.

§ 9

Zgłaszanie wypadków i odpowiedzialność zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim

1. Wszelkie zaistniałe wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane pracownikowi obsługi zorganizowanego terenu narciarskiego względnie telefonicznie bezpośrednio ratownikowi narciarskiemu pełniącemu dyżur pod numerem telefonu  …. .

2. Warunkiem uznania jakichkolwiek roszczeń ze strony osób uprawiających narciarstwo lub snowboarding oraz osób trzecich – powstałych w związku z korzystaniem ze zorganizowanego terenu narciarskiego jest powiadomienie o zdarzeniu zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim oraz spisanie stosownego protokołu.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Wyciąg z treści niniejszego Regulaminu jest dostępny w okolicach bramek wejściowymi na wyciągi.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Zarząd Stowarzyszenia Delta oraz spółki DLF Invest