Cennik 2018/2019

 

WAŻNE!

1. Karnet czasowy jest ważny na wyciągu orczykowym i kolei krzesełkowej.
2. Na karnecie czasowym może jeździć tylko jedna osoba.
3. Karnet czasowy jest ważny tylko w dniu zakupu i czas liczony jest od pierwszego przejścia przez bramkę wyciągu.
4. Po 30 marca każdego roku punkty tracą ważność i nie będą zwracane.
5. Kaucja za kartę elektroniczną 15 zł (płatna gotówką).

Regulamin korzystania z elektronicznych kart zbliżeniowych Stacji Narciarskiej Szwajcaria Bałtowska

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przejazdy koleją krzesełkową oraz wyciągami orczykowymi (zwanymi w dalszej części regulaminu odpowiednio – koleją i wyciągami) Stacji Narciarskiej Szwajcaria Bałtowska (zwanego w dalszej części regulaminu – SN BAŁTÓW) możliwe są wyłącznie na podstawie elektronicznych kart zbliżeniowych firmy UNICARD służących do pobierania opłat i kontroli, zwanych w dalszej części regulaminu kartami.
2. Karta UNICARD uprawnia do korzystania z kolei krzesełkowej i wyciągów SN BAŁTÓW.
3. Karty punktowe obowiązują na kolei krzesełkowej i wyciągach SN BAŁTÓW.
4. Karty działają w godzinach otwarcia poszczególnych ośrodków narciarskich. Godziny otwarcia kolei krzesełkowej i wyciągów różnią się i mogą ulec zmianie w trakcie trwania sezonu.
5. Wejście na teren SN BAŁTÓW, a także posługiwanie się kartą jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz innymi regulaminami obowiązującymi na terenie SN BAŁTÓW i akceptacją ich postanowień.

II. KASY
1. Karty systemu UNICARD można nabywać wyłącznie w kasach SN BAŁTÓW.
2. Karty są własnością SN BAŁTÓW. W każdej kasie można otrzymać zwrot należności za kaucję i niewykorzystane punkty.
3. Faktury VAT za nabyte uprawnienia do przejazdów koleją i wyciągami – można uzyskać jedynie na podstawie paragonu w kasie umiejscowionej obok wyciągów orczykowych.
4. W kasach można płacić kartami płatniczymi.

III. RODZAJE KART – SYSTEM POBIERANIA OPŁAT
1. Obowiązujący w SN BAŁTÓW system pobierania opłat umożliwia korzystanie z kolei i wyciągów na dwa sposoby:
– zakup określonej ilości punktów na kartę, co umożliwia jednorazowe przejazdy koleją i wyciągami (cena jednego punktu: 0,50 zł; ilości punktów pobieranych za przejazd koleją i wyciągami podane są w cenniku),
– zakup karty czasowej, uprawniającej do korzystania z kolei i wyciągów w określonym na karcie przedziale czasu.

2. W przypadku kart z zakupionymi punktami (kart punktowych), czytnik bramki przejścia na kolej lub wyciąg (zwanej w dalszej części regulaminu – bramką) rejestruje przejście i odejmuje wynikającą z cennika ilość punktów od punktów znajdujących się na karcie punktowej.
3. Karta punktowa jest ważna cały sezon zimowy. Niewykorzystane punkty podlegają zwrotowi w kasach SN BAŁTÓW.
4. Karty czasowe są ważne tylko i wyłącznie w dniu zakupu i upoważniają do korzystania, w okresie ich obowiązywania z nieograniczonej ilości przejazdów. Informacja o terminie ważności karty pojawia się na wyświetlaczu czytnika bramki, oraz jest wydrukowana na karcie podczas sprzedaży.
5. Karta czasowa jest aktywowana w momencie pierwszego zbliżenia do czytnika bramki w okresie obowiązywania karty.
6. Jedyną osobą uprawnioną do korzystania z karty czasowej w okresie jej obowiązywania jest osoba, która dokonała aktywacji karty. 7. Nie ma możliwości zamiany, przedłużenia, albo przesunięcia okresu ważności karty.
8. Uprawnienie czasowe nabyte wraz z kartą nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków wskazanych w punkcie VI.2.
9. Przy wydawaniu karty punktowej lub czasowej pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 15 zł. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.

IV. KORZYSTANIE Z BRAMEK PRZEJŚĆ
1. Kartę należy włożyć do kieszeni umiejscowionej po lewej stronie ubioru – w kieszeni na lewej piersi, na lewym ramieniu, przedramieniu lub udzie.
2. Przedmioty mogące zakłócać odczyt karty, (np. telefony komórkowe, kluczyki samochodowe, karty płatnicze i kredytowe i.t.p.) należy umieścić po prawej stronie ubioru.
3. W czasie korzystania z bramek należy posiadać przy sobie tylko jedną kartę. SN BAŁTÓW nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania tego nakazu.
4. W polu oddziaływania anteny bramki należy pozostać, aż do momentu, kiedy czytnik odejmie odpowiednią ilość punktów lub potwierdzi termin obowiązywania uprawnień.
5. Potwierdzenie uprawnienia do przejścia przez bramkę i odczytania karty zostanie zasygnalizowane odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu czytnika i zapaleniem się zielonego światła na obudowie bramki.
6. Zapalenie się czerwonego światła sygnalizacyjnego na obudowie bramki oznacza zakaz przejścia przez bramkę.
7. Po przejściu przez bramkę na podstawie karty czasowej, automatycznie uruchamia się czasowa blokada karty, uniemożliwiająca korzystanie z tej samej karty kolejnym osobom.
8. Prosimy o zwracanie uwagi na sygnały dźwiękowe i komunikaty wyświetlane na ekranie czytnika bramki.

V. REKLAMACJE I ZWROTY
1. Złe warunki narciarskie i atmosferyczne oraz znaczna frekwencja na kolei i wyciągach nie stanowią podstawy do częściowego zwrotu należności za kartę czasową.
2. Zwrot niewykorzystanych uprawnień czasowych możliwy jest jedynie w wyniku przestoju kolei i wyciągów SN BAŁTÓW trwającego ponad 1 godzinę, a także w wyniku wypadku lub choroby użytkownika karty uniemożliwiających korzystanie z kolei i wyciągów SN BAŁTÓW.
3. Zwrot niewykorzystanych uprawnień czasowych udzielany jest w sposób proporcjonalny względem czasu ważności karty czasowej. 4. Zwrotu należności za kaucję można dokonać we wszystkich kasach SN BAŁTÓW.
5. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.
6. Zwrot należności za kaucję i niewykorzystane punkty możliwy jest do 30 marca każdego roku w godzinach otwarcia kas SN BAŁTÓW.
7. Po 30 marca każdego roku punkty tracą ważność i nie będą zwracane.
8. Reklamacje uwzględniane są wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego.
9. Po użyciu karty czasowej w czytniku na bramce wejściowej reklamacje dotyczące rodzaju wydanej karty czasowej nie są uwzględniane.

VI. KONTROLA I SANKCJE ZA ZŁAMANIE REGULAMINU
1. Karta czasowa jest aktywowana w momencie pierwszego zbliżenia do czytnika bramki w okresie obowiązywania karty.
2. Za próbę wyłudzenia przejść lub w przypadku korzystania z karty przez osobę nieuprawnioną – blokowana będzie możliwość dalszego korzystania z karty. W takim wypadku, przysługuje za nią jedynie zwrot kaucji.
3. Na życzenie personelu lub organów kontroli, należy okazać kartę. Odmowa okazania, skutkuje zablokowaniem możliwości dalszego korzystania z karty.
4. Każdy, kto złamie zasady i zapisy regulaminów obowiązujących na terenie SN BAŁTÓW może zostać usunięty z jego terenu przez pracowników SN BAŁTÓW lub uprawnionych pracowników ochrony.