Regulaminy

Regulamin wypożyczalni sprzętu narciarskiego SN „Szwajcaria Bałtowska”

Regulamin korzystania ze Stacji Narciarskiej “Szwajcaria Bałtowska”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Podmiotem zarządzającym zorganizowanym terenem narciarskim – Stacja Narciarska Szwajcaria Bałtowska w Bałtowie jest Sabat-Tour Usługi Turystyczne Damian Lichota, 27-423 Bałtów 170 B, NIP: 6611959284, REGON: 671980770.

§2

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: ustawie – rozumie się przez to Ustawę z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241). regulaminie FIS – dokumencie opracowanym przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS – Fédération Internationale de Ski) określającym zasady bezpieczeństwa jazdy na nartach i desce snowboardowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. karnecie – uważa się przez to ważną kartę magnetyczną uprawniającą jej posiadacza do korzystania ze zorganizowanego terenu narciarskiego. osobie uprawiającej narciarstwo lub snowboarding – osobę poruszającą się po śniegu na nartach lub desce snowboardowej na zorganizowanym terenie narciarskim. osobie trzeciej – osobę korzystającą ze zorganizowanego terenu narciarskiego w celu niezwiązanym z jazdą na nartach lub snowboardzie. narciarskiej trasie zjazdowej – rozumie się przez to tereny przeznaczone do uprawiania narciarstwa i snowboardingu, zapewniające istnienie wolnej przestrzeni do zjazdu, odpowiedniej do stopnia trudności narciarskiej trasy zjazdowej i zdolności przewozowej urządzeń transportu linowego przeznaczonych do transportu osób, przy których się znajdują. pólkach ćwiczebnych – rozumie się przez to tereny przeznaczone w szczególności do nauczania narciarstwa lub snowboardingu. zorganizowanym terenie narciarskim – rozumie się przez to ogólnie udostępnione i odpowiednio naśnieżone lub z odpowiednio przygotowanym sztucznym podłożem, oznaczone i zabezpieczone tereny przeznaczone do uprawiania narciarstwa lub snowboardingu, znajdujące się przy urządzeniach transportu linowego przeznaczonych do transportu osób i pólka ćwiczebne położone na stoku Szwajcarii Bałtowskiej w Bałtowie. zarządzającym zorganizowanym terenem narciarskim – rozumie się przez to Stowarzyszenie Delta, ul Sandomierska 4, 27-400 Ostrowiec Św., zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000192184, NIP: 661-19-50-969, Regon: 290986016 oraz DLF Invest, Bałtów 7 zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000398341, NIP: 6612366557. mapie poglądowej zorganizowanego terenu narciarskiego – oznaczenie graficzne przebiegu, trudności, długości i sposobu oznaczenia udostępnionych do użytku narciarskich tras zjazdowych, nartostrad oraz miejsca udzielania pierwszej pomocy – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. wypadku – rozumie się przez to nagłe zdarzenie lub zachorowanie, którego następstwem jest naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia osoby przebywającej w górach lub na zorganizowanych terenach narciarskich. ratownictwie narciarskim – rozumie się przez to organizowanie i udzielanie pomocy przez ratownika narciarskiego osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na zorganizowanych terenach narciarskich. sile wyższej – rozumie się przez okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Właściciel nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Właściciela, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca funkcjonowanie obiektu, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe na Obiekcie.

§3

ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA ZE ZORGANIZOWANEGO TERENU NARCIARSKIEGO

 1. Warunkiem korzystania ze zorganizowanego terenu narciarskiego jest znajomość i przestrzeganie niniejszego Regulaminu jak również Regulaminu FIS oraz posiadanie ważnego karnetu.
 2. Zakup karnetu czasowego, dniowego lub punktowego jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących na zorganizowanym terenie narciarskim.
 3. Z karnetu czasowego może korzystać tylko jedna osoba. Zabronione jest przekazywanie karnetu czasowego osobom trzecim.
 4. Pracownicy obsługi mają prawo kontroli przestrzegania zasad korzystania z karnetów.
 5. Karnety można nabywać w kasach SN BAŁTÓW oraz w WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU.
 6. Karty elektroniczne (karnety) są własnością SN BAŁTÓW. W każdej kasie można otrzymać zwrot należności za kaucję i niewykorzystane punkty.
 7. Faktury VAT za nabyte uprawnienia do przejazdów koleją i wyciągami – można uzyskać w kasie umiejscowionej obok wyciągów orczykowych, kolei krzesełkowej lub wypożyczalni sprzętu. Pamiętaj o zgłoszeniu tego faktu przed wystawieniem paragonu.
 8. W kasach można płacić kartami płatniczymi.
 1. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding i osoby trzecie, korzystające ze zorganizowanego terenu narciarskiego zobowiązane są do stosowania się do poleceń wydawanych przez obsługę wyciągów, dyżurujących ratowników narciarskich i funkcjonariuszy policji pełniących służbę na stoku.
 2. Korzystanie z wyciągów odbywa się według kolejności zgłoszenia się osoby uprawiającej narciarstwo lub snowboarding lub osoby trzeciej. Poza kolejnością mogą korzystać z wyciągów wyłącznie pracownicy obsługi wyciągów, dyżurujący ratownicy narciarscy i funkcjonariusze policji oraz instruktorzy narciarstwa Szkoły Amigo Ski ze swoimi podopiecznymi podczas trwania lekcji.
 3. Poza godzinami otwarcia zorganizowanego terenu narciarskiego obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na stokach narciarskich.
 4. Za szkody zaistniałe na zorganizowanym terenie narciarskim poza godzinami jego otwarcia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad niniejszego Regulaminu i Regulaminu FIS zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Zarządca zorganizowanego terenu narciarskiego nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez korzystającego z karnetów art. 28, 29, 30, 31 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 z późn. zm.) , w szczególności za powstałe urazy związane z typowym ryzykiem sportowym, urazy spowodowane upadkiem, zderzenia pomiędzy uczestnikami oraz zderzenia z elementami zabezpieczającymi trasę̨ przejazdu.
 6. W celu realizacji obowiązku płynącego z treści art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli klient chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą nabycie karnetu, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu przed dokonaniem zakupu w kasie. Paragony dokumentujące sprzedaż, nie zawierające numeru NIP klienta, nie będą zamieniane na faktury VAT.
 1. Osoby przebywające na terenie stacji narciarskiej Szwajcaria Bałtowska wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku w social mediach należących do stacji i podmiotów powiązanych oraz nie będą rościć sobie żadnych praw związanych z publikacją wizerunku.

§4

GODZINY OTWARCIA

 1. Korzystanie ze zorganizowanego terenu narciarskiego możliwe jest wyłącznie w godzinach jego otwarcia.
 2. Aktualne godziny otwarcia dostępne są na stronie internetowej www.szwajcariabaltowska.pl, z tym, że zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim mogą ustalić inne godziny otwarcia poszczególnych narciarskich tras zjazdowych, względnie dokonywać zamknięcia tras z przyczyn technicznych. Przerwy techniczne podawane są na bieżąco do wiadomości osób uprawiających narciarstwo lub snowboarding i osób trzecich.
 3. W wyznaczonych godzinach, w których czynny jest zorganizowany teren narciarski, zabronione jest poruszanie się po nartostradach, narciarskich trasach zjazdowych, półkach ćwiczebnych i parkach narciarskich pojazdami silnikowymi, konno, za pomocą sań, sanek, skibobów, trajek jak również pieszo, a także podchodzenie na nartach z pomocą fok.

§5

ZASADY KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TRAS ZJAZDOWYCH

 1. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding a także osoby trzecie korzystające ze zorganizowanego terenu narciarskiego obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
  1. zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;
  2. stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim;
  3. zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z mapy poglądowej zorganizowanego terenu narciarskiego;
  4. użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
  5. bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób;
  6. ułatwienia przejazdu ratownikowi narciarskiemu poruszającemu się ze sprzętem ratowniczym do transportu osób, w szczególności przez niezwłoczne ustąpienie pierwszeństwa przejazdu.
 2. Małoletni uprawiający narciarstwo lub snowboarding do ukończenia 16 roku życia, obowiązany jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, pod karą grzywny określoną w ustawie. Pracownik obsługujący zorganizowany teren narciarski ma prawo nie dopuścić do korzystania z wyciągów i tras zjazdowych osób niespełniających tego warunku.
 3. Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pod karą grzywny określoną w ustawie. Pracownik obsługujący zorganizowany teren narciarski może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

§6

KORZYSTANIE Z KOLEI LINOWEJ KRZESEŁKOWEJ

 1. Z kolei linowej krzesełkowej mogą korzystać wyłącznie osoby akceptujące regulamin i posiadające ważny karnet.
 2. Dzieci do 120 cm wzrostu mogą korzystać z kolei krzesełkowej tylko pod opieką dorosłych.
 3. Wstęp na teren kolei krzesełkowej odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 4. Osoby korzystające z kolei linowej przechodzą przez bramkę pojedynczo według kolejności.
 5. Po wczytaniu karty i otwarciu bramki należy przejść przez bramkę i podejść do kolejnej bramki usytuowanej bezpośrednio przy wyciągu krzesełkowym.
 6. Wejście na krzesełka odbywa się dopiero przy zielonym świetle i po otwarciu bramki, względnie, kiedy zezwoli na to pracownik obsługi wyciągu.
 7. Po podjechaniu krzesełka, należy usiąść na nim, następnie pomagając sobie ręką ściągnąć uchwyty na narty i zamknąć zabezpieczenie krzesełka.
 8. Jednocześnie z jednego krzesełka mogą korzystać maksymalnie 4 osoby.
 9. Zabronione jest przewożenie osób poprzez posadowienie ich na kolanach lub trzymanie na rękach.
 10. Narty i deski snowboardowe należy ustawić równolegle do kierunku jazdy. Kijki należy trzymać razem, w jednej ręce.
 11. Nie wolno wsiadać na krzesełka z plecakiem na plecach ani z bagażami zawieszonymi na szyi lub na ramieniu. Bagaż należy trzymać na kolanach.
 12. Zabroniony jest przewóz zwierząt.
 13. Narty i deski snowboardowe należy przewozić tylko przypięte na butach. Zabroniony jest przewóz nart lub desek snowboardowych trzymanych w rękach.
 14. W czasie jazdy zabrania się: wychylania, kołysania, zmieniania pozycji siedzącej na inną, otwierania zabezpieczenia krzesełka, palenia tytoniu, wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów.
 15. Dojeżdżając do górnego peronu wysiadania należy podnieść ręką poręcz (pałąk) krzesełka, począwszy od znaku nakazującego wykonać tą czynność.
 16. Z krzesełek należy wysiadać tylko w miejscu do tego wyznaczonym i szybko opuścić górny peron wysiadania.

§7

KORZYSTANIE Z WYCIĄGU ORCZYKOWEGO

 1. Z wyciągu orczykowego mogą korzystać wyłącznie osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding.
 2. Wstęp na teren wyciągu orczykowego odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 3. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding przechodzą przez bramkę pojedynczo według kolejności.
 4. Po wczytaniu karty i otwarciu bramki należy przejść przez bramkę.
 5. Pobranie uchwytów wyciągów orczykowych odbywa się w wyznaczonym miejscu.
 6. Do każdego uchwytu może wczepiać się wyłącznie jedna osoba.
 7. Podczas wyjazdu w górę wyciągiem orczykowym narty należy prowadzić po śladzie. Zbaczanie ze śladu i wyjeżdżanie poza ślad jest zabronione.
 8. W razie upadku w trakcie wyjazdu wyciągiem orczykowym, należy natychmiast wypuścić uchwyt i opuścić tor jazdy wyciągu.
 9. W przypadku zatrzymania wyciągu orczykowego, nie należy samowolnie wyczepiać się, lecz czekać na jego ponowne uruchomienie względnie na inne zalecenia pracownika obsługi wyciągu.
 10. W czasie jazdy wyciągiem orczykowym zabrania się: wychylania, kołysania, zajmowania pozycji siedzącej, zjeżdżania lub podchodzenia na nartach po torze wyciągu orczykowego, palenia tytoniu, wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów.
 11. Zabronione jest wczepianie się do uchwytów wyciągów orczykowych poza dolnym peronem i wyczepianie przed górnym peronem wyciągu.
 12. Zabrania się chodzenia po torze wyciągu orczykowego.
 13. Zabrania się przewożenia małoletnich na rękach przez przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.
 14. Zabroniony jest przewóz zwierząt.
 15. Dojeżdżając do górnego peronu wysiadania należy wyczepić się z orczyka i szybko opuścić peron.

§8

OBSŁUGA TECHNICZNA

 1. Podczas przygotowania zorganizowanych terenów narciarskich lub ich fragmentów maszynami śnieżnymi trasy będą czasowo zamknięte dla ruchu narciarskiego i snowboardowego.
 2. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim zastrzega możliwość okresowego zamykana całości lub części narciarskiej trasy zjazdowej w celu organizacji zawodów, treningów, szkoleń itp. Zabrania się wówczas korzystania z niej przez osoby nieuprawnione.

§9

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I REKLAMOWA

Szkolenia narciarskie, ustawianie na narciarskiej trasie zjazdowej slalomów i wydzielanie półek ćwiczebnych, umieszczanie reklam, ulotek lub inna działalność gospodarcza na terenie zorganizowanego terenu narciarskiego jest dozwolona wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim.

§10

ZGŁASZANIE WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDZAJĄCEGO ZORGANIZOWANYM TERENEM NARCIARSKIM

 1. Wszelkie zaistniałe wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane pracownikowi obsługi zorganizowanego terenu narciarskiego lub bezpośrednio ratownikowi narciarskiemu pełniącemu dyżur pod numerem telefonu 518 692 003.
 2. Warunkiem uznania jakichkolwiek roszczeń ze strony osób uprawiających narciarstwo lub snowboarding oraz osób trzecich – powstałych w związku z korzystaniem ze zorganizowanego terenu narciarskiego jest powiadomienie o zdarzeniu zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim oraz spisanie stosownego protokołu.

 

§11

KARNETY CZASOWE

 1. Obowiązujący w SN BAŁTÓW system pobierania opłat umożliwia korzystanie z kolei i wyciągów poprzez zakup karty czasowej – KARNET CZASOWY – uprawniającej do korzystania z kolei i wyciągów w określonym na karcie przedziale czasu.
 2. Karnety czasowe obowiązujące w Stacji Narciarskiej Szwajcaria Bałtowska to karnety godzinowe (2, 3 i 6 godzinne) oraz karnety jedno i kilkudniowe.
 3. Przy zakupie KARNETU czasowego zostanie pobrana kaucja zwrotna za kartę magnetyczną w wysokości 15,00 zł.
 4. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.
 5. Karnet czasowy i dniowy upoważnia do korzystania przez okres ustalony przy jego zakupie.
 6. Uprawnienia czasowe nabyte wraz z kartą nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków wskazanych w punkcie 13 ppkt. 2
 1. Karnet godzinowy ważny jest przez okres czasu określony na Karnecie, liczony od momentu Personalizacji Karty, wyłącznie w dniu, w którym ona nastąpiła, ale nie dłużej niż do momentu zamknięcia Ośrodka Narciarskiego w tym dniu;
 2. Karnet dniowy ważny jest przez liczbę dni określonych na Karnecie, następujących po sobie, liczonych od momentu Personalizacji Karty, niezależnie od godziny, w której ona nastąpiła, ale nie dłużej niż do momentu zamknięcia SN Szwajcaria Bałtowska w ostatnim dniu ważności Karnetu.
 3. Z karnetu czasowego i dniowego może korzystać tylko jedna osoba (osoba, która jako pierwsza skorzysta z danego karnetu przy bramce, zostanie spersonalizowana).
 4. Nie ma możliwości zamiany, przedłużenia, albo przesunięcia okresu ważności karty.
 5. Używanie karnetu jest jednoznaczne z akceptacją zapisu i wykorzystywania wizerunku użytkownika karty w celach kontrolnych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Przy każdym przejściu przez bramkę – na okres ważności uprawnień znajdujących się na karcie – system wykonuje zdjęcia korzystającego z karty, porównując je z zapisem wizerunku użytkownika, który przy pierwszym przejściu przez bramkę aktywował dany karnet.
 6. Jeżeli karnet zostanie przedstawiony przez osobę, która nie zakupiła karnetu i nie została spersonalizowana, przedstawiony karnet podlega zablokowaniu poprzez zawieszenie możliwości korzystania ze świadczonej usługi na jego podstawie. Odblokowanie zawieszenia blokady karnetu podlega opłacie w wysokości 50,00 zł płatnej w kasach głównych SN Bałtów.
 7. Karnety ulgowe są możliwe wyłącznie przy zakupie karnetów czasowych i dniowych.
 8. Karnety czasowe ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży do lat 15 oraz seniorom powyżej 65 roku życia.
 9. Karnety czasowe ulgowe można zakupić w kasie SN Szwajcaria Bałtowska po okazaniu stosownego dokumentu (ważnej legitymacji).
 10. W przypadku uzyskania zniżek, np.: z tytułu umowy współpracy nie będą one łączone z innymi rabatami.

§12

KORZYSTANIE Z BRAMEK PRZEJŚĆ

 1. Kartę najlepiej włożyć do kieszeni umiejscowionej po lewej stronie ubioru – w kieszeni na lewej piersi lub na lewym ramieniu.
 2. Przedmioty mogące zakłócać odczyt karty, (np. telefony komórkowe, kluczyki samochodowe, karty płatnicze i kredytowe itp.) należy umieścić w innej kieszeni.
 3. W czasie korzystania z bramek należy posiadać przy sobie tylko jedną kartę. SN BAŁTÓW nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania tego nakazu.
 4. Dzięki czytnikom dystansowym wystarczy znaleźć się w zasięgu oddziaływania anteny bramki, by ta została uruchomiona. Nie trzeba przykładać karnetu do czytnika.
 5. Potwierdzenie uprawnienia do przejścia przez bramkę i odczytania karty zostanie zasygnalizowane odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu czytnika i zapaleniem się zielonego światła na obudowie bramki.
 6. Zapalenie się czerwonego światła sygnalizacyjnego na obudowie bramki oznacza zakaz przejścia przez bramkę.
 7. Po przejściu przez bramkę na podstawie karty czasowej, automatycznie uruchamia się czasowa blokada karty, uniemożliwiająca korzystanie z tej samej karty kolejnym osobom.
 8. Prosimy o zwracanie uwagi na sygnały dźwiękowe i komunikaty wyświetlane na ekranie czytnika bramki.

§13

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Złe warunki narciarskie i atmosferyczne oraz duża frekwencja na kolei i wyciągach nie stanowią podstawy do częściowego zwrotu należności za kartę czasową.
 2. Zwrot niewykorzystanych uprawnień czasowych możliwy jest jedynie w wyniku przestoju kolei i wyciągów SN BAŁTÓW trwającego ponad 1 godzinę, jeżeli przestój nie jest spowodowany przez siłę wyższą, a także w wyniku wypadku lub choroby użytkownika karty uniemożliwiających korzystanie z kolei i wyciągów SN BAŁTÓW. Zwrot niewykorzystanych uprawnień czasowych nie jest możliwy, jeżeli w wskutek Zdarzenia Siły Wyższej Właściciel  nie może w całości lub w części wykonać któregokolwiek z jego obowiązków zapewnienia sprawnego działania SN Bałtów.
 3. Zwrot niewykorzystanych uprawnień czasowych udzielany jest w sposób proporcjonalny względem czasu ważności karty czasowej.
 4. Zwrotu należności za kaucję można dokonać we wszystkich kasach SN BAŁTÓW.
 5. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty.
 6. Zwrot należności za kaucję i niewykorzystane punkty możliwy jest do 30 marca danego roku w godzinach otwarcia kas SN BAŁTÓW.
 7. Po 30 marca danego roku karta i punkty tracą ważność i nie będą zwracane.
 8. Reklamacje uwzględniane są wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego.
 9. Po użyciu karty czasowej w czytniku na bramce wejściowej, reklamacje dotyczące rodzaju wydanej karty czasowej nie są uwzględniane.
 10. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres mailowy: reklamacje.baltow@jurapark.pl

§14

KONTROLA I SANKCJE ZA ZŁAMANIE REGULAMINU

 1. Karta czasowa jest aktywowana w momencie pierwszego zbliżenia do czytnika bramki w okresie obowiązywania karty.
 2. Za próbę wyłudzenia przejść lub w przypadku korzystania z karty przez osobę nieuprawnioną (np. korzystanie z karnetu ulgowego przez osobę do tego nieuprawnioną) – blokowana będzie możliwość dalszego korzystania z karty. W takim wypadku, przysługuje za nią jedynie zwrot kaucji. Zdjęcie blokady podlega opłacie w wysokości 50 zł.
 3. Na życzenie personelu lub organów kontroli, należy okazać kartę. Odmowa okazania, skutkuje zablokowaniem możliwości dalszego korzystania z karty.
 4. Każdy, kto złamie zasady i zapisy regulaminów obowiązujących na terenie SN BAŁTÓW może zostać usunięty z jego terenu przez pracowników SN BAŁTÓW lub uprawnionych pracowników ochrony.

§15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyciąg z treści niniejszego Regulaminu jest dostępny w okolicach bramek wejściowych na wyciągi.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Zarządca Stacji Narciarskiej – Sabat-Tour Usługi Turystyczne

  KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Sabat-Tour Usługi Turystyczne Damian Lichota, 27-423 Bałtów 170 B, NIP: 6611959284, REGON: 671980770 oraz DLF Invest Sp.z oo. 27-423 Bałtów 7, NIP: 6612366557
 2. Kupujący karnet Szwajcarii Bałtowskiej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi w celu i w związku z realizacją karnetu SZB, przez okres jego obowiązywania, również w wypadkach i przez okres uniemożliwiający dalsze korzystanie z karnetu.
 3. Wizerunek użytkownika karty jest stosowany w celach kontrolnych oraz w celu personalizacji karnetu.
 4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji świadczenia usługi – obsługi karnetu Szwajcarii Bałtowskiej.
 6. Wizerunek z karty jest przechowywany na okres ważności karnetu.
 7. Osoba zarejestrowana przez system personalizacji ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z naszej bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze danych osobowych: wizerunek.
 10. Podanie danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy. Odmowa podania niezbędnych w tym celu danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy i wydanie użytkownikowi karnetu Szwajcarii Bałtowskiej.